بازدید از سایت قدیم(کلیک کنید)


www.pgtir.com

 

دستورالعمل جابجايي محموله‌ ترافيكي در راه‌ هاي كشور(سرعت مجاز.مقررات مربوط به ارتفاع .مقررات خاص.نظارت و تخلفات)
سرعت مجاز

 


ماده‌ی ۲۷

سرعت مجاز وسایل نقلیه‌
 حامل محموله‌ی ترافیکی و اسکورت‌های آن، به‌شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف) سرعت مجاز وسایل نقلیه، با طول کل تا ۲۰ متر، ۶۰ کیلومتر، بین ۲۰ تا ۳۰ متر، ۴۵ کیلومتر، و بیش از ۳۰ متر، ۴۰ کیلومتر در ساعت می‌باشد.

پ) سرعت مجاز وسایل نقلیه، با عرض بین ۶۰/۲ تا ۳ متر، ۶۰ کیلومتر، بین ۳ تا ۴ متر، ۴۵ کیلومتر، و بیش از ۴ متر، ۴۰ کیلومتر در ساعت می‌باشد.

ت) سرعت مجاز وسایل نقلیه، با ارتفاع ۵۰/۴ تا ۵ متر، ۶۰ کیلومتر، بین ۵ تا ۶ متر، ۴۵ کیلومتر، و بیش از ۶ متر، ۴۰ کیلومتر در ساعت می‌باشد.

ث) سرعت مجاز وسایل نقلیه، با وزن کل بین ۴۰ تا ۶۲ تن، ۶۰ کیلومتر، بین ۶۲ تا ۹۶ تن، ۴۵ کیلومتر، و بیش از ۹۶ تن، ۳۰ کیلومتر در ساعت می‌باشد.

تبصرهـ سرعت مجاز وسایل نقلیه، برابر با حداقل مقداری است که با توجه به بندهای "الف تا د" این ماده، تعیین می‌گردد. باوجود این، رعایت مقررات مربوط به سرعت ایمن، و تابلوهای محدودیت سرعت نصب‌شده در جاده‌ها، الزامی است.

ماده‌ی ۲۸

شرکت‌های حمل‌ونقل ترافیکی، موظف هستند تا میزان حداکثر سرعت مجاز وسایل نقلیه را، با تابلویی دایره‌ای شکل، به قطر ۲۵ سانتی‌متر، با رنگ سفید، و نوشته‌ی مشکی، و حاشیه‌ی قرمز، به عرض ۳ سانتی‌متر، که در سمت چپ و عقب وسیله‌ی نقلیه‌ی حامل محموله‌ی ترافیکی نصب شده باشد، به اطلاع دیگر راننده‌گان برسانند.

ماده‌ی ۲۹

شرکت‌های حمل‌ونقل ترافیکی، موظف هستند تا صفحات تاخوگراف، از نوع استاندارد، با سوراخ گلابی شکل، به‌تعداد راننده‌گان، و روزهای سفر وسیله‌ی نقلیه را، با درج تاریخ استفاده، و شماره‌ی پلاک وسیله‌ی نقلیه، ممهور، و در اختیار راننده (راننده‌گان)، یا نماینده‌ای که به‌همراه وسیله‌ی نقلیه اعزام می‌نمایند، قرار دهند.

از این‌رو، راننده، یا راننده‌گان، موظف هستند تا صفحه‌ی مربوط به تاریخ مشخص، و متعلق به خود را، در تاخوگراف قرار داده، و درصورت درخواست پلیس‌راه، ارایه نمایند. علاوه براین، ضرورت دارد تا صفحات ۷ روز قبل عمل‌کرد وسیله‌ی نقلیه، و راننده‌گان، و صفحات مربوط به یک ماه گذشته، در شرکت حمل‌ونقل ترافیکی، موجود باشند.

تبصرهـ سازمان‌های حمل‌ونقل و پایانه‌های استان‌ها، با همکاری پلیس‌راه، نسبت به بررسی تاخوگراف وسایل نقلیه، به‌صورت تصادفی اقدام، و درصورت بروز تخلف، ضمن اعمال مقررات فصل دهم، مراتب را به دفتر ایمنی و ترافیک، گزارش می‌نمایند.

با این‌وجود، مامورین پلیس‌راه، می‌توانند نسبت به کنترل تاخوگراف وسایل نقلیه، برابر مقررات موجود در ماده‌ی ۷۲۴ قانون مجازات اسلامی، هم‌چنین، رعایت سرعت و ساعت کار مجاز راننده‌گان، مطابق قوانین و مقررات مربوط، و مقررات فصل دهم این دستورالعمل، اقدام نمایند.

مقررات مربوط به ارتفاع

ماده‌ی ۳۰

شرکت‌های حمل‌ونقل ترافیکی، موظف هستند تا مسیر حمل محموله‌ی ترافیکی را، به‌نحوی تعیین کنند که، کلیه‌ی محدودیت‌های ارتفاع، در مسیر، که دارای ارتفاع مجاز کم‌تر از ارتفاع وسیله‌ی نقلیه و محموله باشند، در پروانه‌ی عبور، ذکر، و ضرورت عبور از کنارگذر نیز، قید گردد. درصورت عدم وجود کنارگذر، یا عدم امکان احداث آن، از مسیرهای جایگزین دیگر، استفاده نمایند.

تبصرهـ بخشی از محدودیت‌های ارتفاع، شامل تونل‌ها، پل‌های مربوط به تقاطع‌های غیرهم‌سطح، و تقاطع‌های راه‌آهن (گذرگاه‌ها)، که در سایت اینترنتی سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور، موجود، و به‌روزرسانی‌شده، یا از طریق سازمان‌های حمل‌ونقل و پایانه‌های استان‌ها اعلام می‌شود، دردست‌رس هستند، ولی برای بخشی دیگر از محدودیت‌های ارتفاع، نظیر لوله‌های آب‌رسانی، پل‌های عابر پیاده، یا محدودیت‌های ارتفاعی که در محدوده‌ی شهری قرار می‌گیرند، و در سایت فوق موجود نیست، شرکت حمل‌ونقل ترافیکی، موظف است تا قبل از اقدام به تعیین مسیر، یا صدور پروانه‌ی عبور، نسبت به بررسی دقیق مسیر حمل، اقدام نماید.

ماده‌ی ۳۱

چنان‌چه ارتفاع وسیله‌ی نقلیه و محموله، بیش از ۶ متر باشد، شرکت‌های حمل‌ونقل ترافیکی، موظف هستند تا در طول مسیر، مراتب را به ادارات برق منطقه‌ای اطلاع داده، و با موافقت آن‌ها، نسبت به ادامه‌ی مسیر، یا درصورت لزوم، قطع و وصل مجدد هادی‌های برق، که با جاده تلاقی دارند، اقدام نمایند.

ماده‌ی ۳۲

درصورتی‌که محدودیت‌های ارتفاع (کم‌تر از ارتفاع کل وسیله‌ی نقلیه و محموله)، مربوط به تونل‌ها باشد، شرکت‌های حمل‌ونقل ترافیکی، موظف هستند تا، حداقل ۳ روز قبل از زمان عبور از کنارگذر تونل را، به اطلاع اداره‌ی راه و ترابری محل رسانده، و در زمان اعلام‌شده، نماینده‌ی شرکت حمل‌ونقل ترافیکی، در محل حاضر، و بر عبور وسیله‌ی نقلیه، از کنارگذر تونل، نظارت داشته باشد.

تبصرهـ رعایت مفاد تبصره‌ی ۳ از ماده‌ی ۱۴، در اجرای این ماده، در مورد عبور از کنارگذر تونل‌ها نیز، الزامی است.

ماده‌ی ۳۳

درصورتی‌که ارتفاع وسیله‌ی نقلیه و محموله، بیش از ارتفاع مجاز غیرقابل عبور، در گذرگاه‌های راه‌آهن باشد، شرکت‌های حمل‌ونقل ترافیکی، موظف هستند تا، حداقل ۳ روز قبل از زمان عبور، از روی ریل مجاور گذرگاه، مراتب را به شرکت راه‌آهن منطقه، اطلاع داده، سپس با هماهنگی نماینده‌گی شرکت راه‌آهن منطقه، از روی ریل مجاور گذرگاه، عبور نمایند.

تبصرهـ رعایت مفاد تبصره‌ی ۳ از ماده‌ی ۱۴، با درنظرگرفتن شرکت راه‌آهن منطقه، به‌جای اداره‌ی راه و ترابری، در اجرای این ماده نیز، الزامی است.

ماده‌ی ۳۴

احداث کنارگذر، در مورد تونل‌ها و گذرگاه‌های راه‌آهن دارای محدودیت ارتفاع نیز، مشمول مفاد ماده‌ی ۱۷ این دستورالعمل، و تبصره‌ی آن، می‌باشد.

ماده‌ی ۳۵

درصورتی‌که محموله، به‌دلیل داشتن ارتفاع کم‌تر از حد مجاز، روی یکدیگر قرار گرفته باشد، ارتفاع کل آن‌، تحت هیچ شرایطی، نباید از ۵/۴ متر تجاوز کند.

مقررات مربوط به عرض

ماده‌ی ۳۶

میزان عرض محموله‌ی ترافیکی، پس از بارگیری، باید به‌نحو مناسب، اندازه‌گیری، و بیش‌ترین عرض، در مورد محموله‌هایی که دارای عرض یک‌سان، در طول وسیله‌ی نقلیه نیستند، به‌عنوان عرض، درنظر گرفته شود.

ماده‌ی ۳۷

بارگیری و حمل محموله‌های ترافیکی، با عرض بیش از ۵ متر، با وسایل نقلیه‌ی دارای بارگیری کفی، ممنوع است. چنان‌چه ضرورت حمل چنین محموله‌هایی وجود داشته باشد، محموله باید، با درنظرگرفتن وزن، توسط کمرشکن مناسب، حمل شود.

ماده‌ی ۳۸

درصورتی‌که عرض کل وسایل نقلیه، بین ۴ تا ۶ متر باشد، به تشخیص پلیس‌راه، یک دستگاه خودرو پلیس‌راه، می‌تواند وسیله‌ی نقلیه را، در مکان‌هایی که تردد وسایل نقلیه، با عرض بین مقادیر فوق، خطرآفرین است، همراهی کند.

بنابراین، در این شرایط، شرکت‌های حمل‌ونقل ترافیکی، موظف هستند تا در مسیر، مراتب را به مامورین پلیس‌راه، اطلاع داده، و نظر پلیس‌راه را، درخصوص لزوم، یا عدم لزوم همراهی، با وسیله‌ی نقلیه، به‌طورکتبی، دریافت دارند.

ماده‌ی ۳۹

درصورتی‌که عرض محموله‌ی ترافیکی وسیله‌ی نقلیه، بیش از ۶ متر باشد، یکی از وسایل نقلیه‌ی متعلق به پلیس‌راه، وسیله‌ی نقلیه‌ی حامل محموله‌ی ترافیکی را، در طول مسیر، همراهی، و درصورت لزومف نسبت به هدایت ترافیک سایر وسایل نقلیه، و توقف احتمالی آن‌ها، اقدام می‌نماید. بنابراین، شرکت‌های حمل‌ونقل ترافیکی، موظف هستند تا در طول مسیر، هماهنگی‌های لازم را، با پلیس‌راه محل، به‌عمل آورند.

تبصره‌ی یکـ در راه‌های فرعی، راه‌های روستایی، و راه‌هایی که نظارت پلیس‌راه، به‌صورت دایم در آن‌ها صورت نمی‌گیرد، شرکت حمل‌ونقل ترافیکی، موظف است تا یکی از اسکورت‌های آموزش‌دیده را، با تمامی تجهیزات، و علایم هشداردهنده‌ی مناسب، به‌کار گمارده، و نسبت به هدایت دیگر وسایل نقلیه، اقدام کند.

تبصره‌ی دوـ مامورین پلیس‌راه، می‌توانند درصورت تشخیص، فعالیت اسکورت مربوط به تبصره‌ی یک این ماده راه، به‌عهده گیرند، و شرکت حمل‌ونقل ترافیکی نیز، موظف به همکاری، می‌باشد.

ماده‌ی ۴۰

درصورتی‌که محموله‌ی ترافیکی، به‌دلیل داشتن عرض کم‌تر از عرض بارگیر وسیله‌ی نقلیه، درکنار هم قرار گرفته باشد، تحت هیچ شرایطی، نباید از بغل وسیله‌ی نقلیه، بیرون بماند.

مقررات مربوط به طول

ماده‌ی ۴۱

درصورتی‌که، طول محموله، غیرقابل تفکیک، با درنظرگرفتن مفاد تبصره‌ی دو از ماده‌ی ۱ ، بیش از طول بارگیرهای موجود در حمل‌ونقل جاده‌ای باشد، محموله باید توسط بارگیری منفصل، حمل شود، به‌نحوی که، قسمت انتهایی بارگیر، دارای سیستم‌های کنترل ترمز و روشنایی، وابسته به سیستم وسیله‌ی نقلیه، باشد.

ماده‌ی ۴۲

چنان‌چه طول محموله و وسیله‌ی نقلیه، بیش از ۴۰ متر باشد، اسکورت‌ها موظف هستند تا هنگام عبور وسیله‌ی نقلیه، در پیچ‌ها، یا تونل‌ها، اقدام به توقف سایر وسایل نقلیه نمایند، و وسیله‌ی نقلیه‌ی حامل محموله‌ی ترافیکی، بتواند از محور وسط پیچ، یا تونل، عبور نماید. محورهای عقب این‌گونه از وسایل نقلیه، درصورت منفصل‌بودن، باید دارای صفحه‌ی گردان باشند.

تبصرهـ پلیس‌راه، درصورت تشخیص، می‌تواند در مسیرهای از قبل تعیین‌شده، مقررات این ماده را، برای وسایل نقلیه‌ی با طول بین ۳۰ تا ۴۰ متر نیز، اعمال نماید.

ماده‌ی ۴۳

شرکت‌های حمل‌ونقل ترافیکی، موظف هستند تا قبل از اقدام به صدور پروانه‌ی عبور، برای وسایل نقلیه‌ای با طول کل بیش از ۳۰ متر، نسبت به بررسی مسیر، اقدام، و محل تمام نقاطی که، تردد وسایل نقلیه‌، با طول فوق، برای دیگر وسایل نقلیه، مخاطره‌آمیز است را، مشخص، و به‌منظور کنترل‌های لازم، برای هدایت دیگر وسایل نقلیه، دراختیار راننده، یا نماینده‌ی اعزامی همراه وسیله‌ی نقلیه، قرار دهند.

ماده‌ی ۴۴

درصورتی‌که محموله‌ی ترافیکی‌ای، به‌دلیل داشتن طول کم‌تر از طول بارگیر وسیله‌ی نقلیه، پشت‌سر هم قرارگرفته باشد، تحت هیچ شرایطی، نمی‌تواند از عقب وسیله‌ی نقلیه، بیرون بماند.

مقررات خاص

ماده‌ی ۴۵

شرکت‌های حمل‌ونقل ترافیکی، که محموله‌هایی نظیر کمباین، بلدوزر، سایدبوم، و فینیشر را، حمل می‌نمایند، به‌شرطی می‌توانند قطعات جداشده‌ی این‌گونه محموله‌ها، شامل دروکن، تیغه، لوله‌گذار و آسفالت پخش‌کن را نیز، حمل کنند، که ضمن بازکردن آن‌ها، و رعایت وزن مجاز، موضوع ماده‌ی ۱۲، مقررات مربوط به مواد ۳۴، ۴۰ و ۴۴ این دستورالعمل را نیز، به‌طور کامل، رعایت نموده باشند. در غیر این‌صورت، باید قطعات جداشده را، با وسیله‌ی نقلیه‌ی دیگری حمل کنند.

ماده‌ی ۴۶

تردد وسایل نقلیه‌ی ترافیکی، در آزادراه‌ها، یا راه‌هایی که به‌طور کلی، برای تردد وسایل نقلیه‌ی حامل بار، ممنوع اعلام شده‌اند، مجاز نیست. درصورتی‌که برای حمل محموله‌ی ترافیکی، مسیر دیگری، غیر از آزاد‌راه، یا راه‌های ذکرشده (به تشخیص سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌ها، یا رییس قرارگاه پلیس‌راه استان محل عبور)ف وجود نداشته باشد، شرکت‌های حمل‌ونقل ترافیکی، می‌توانند با هماهنگی پلیس‌راه استان، در این‌گونه راه‌ها، یا بخشی از آن‌ها، با رعایت موارد ایمنی، تردد، و در اولین خروجی ممکن، از آن‌ها، خارج شوند.

نظارت و تخلفات

ماده‌ی ۴۷

درصورتی‌که مامورین پلیس‌راه، یا سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های استان، به عدم رعایت مفاد این دستورالعمل، در صدور پروانه‌ی عبور، یا عدم رعایت مفاد مندرج در پروانه‌ی عبور، درحین حمل، واقف شوند، می‌باید ضمن متوقف نمودن وسیله‌ی نقلیه، در پارکینگ مناسب، مراتب را، به سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های استان محل توقف نیز، گزارش نمایند.

سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های استان محل توقف، ضمن بررسی، مراتب را جهت تعیین تکلیف نهایی حمل محموله، و ابلاغ به شرکت حمل‌ونقل صادرکننده‌ی پروانه‌ی عبور، به سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های استان محل صدور پروانه‌ی عبور، اطلاع می‌دهد.

دراین‌صورت، شرکت حمل‌ونقل ترافیکی، موظف است،، ضمن پرداخت خسارت احتمالی وارده به راه، و ابنیه‌ی فنی، مطابق مقررات، نسبت به صدور پروانه‌ی عبور دیگری، برای ادامه‌ی مسیر حرکت وسیله‌ی نقلیه، اقدام، و سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های استان محل توقف نیز، گزارش کامل موضوع را، به‌همراه اصل پروانه‌ی عبور، و اسناد لازم، جهت اجرای ماده‌ی ۵۰ این دستورالعمل، به دفتر ایمنی و ترافیک، ارسال نماید.

تبصرهـ درصورت امتناع شرکت حمل‌ونقل ترافیکی صادرکننده‌ی پروانه‌ی عبور، از پذیرش مسولیت، یا عدم همکاری، یا وجود اختلاف‌نظر، با سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های استان محل صدور پروانه‌ی عبور، مراتب به دفتر ایمنی و ترافیک، گزارش، و نظر آن دفتر، ملاک عمل خواهد بود.

ماده‌ی ۴۸

درصورتی‌که شرکت‌ها، یا موسسات حمل‌ونقل، بدون صدور پروانه‌ی عبور، اقدام به حمل محموله‌ای نمایند، که از نظر ابعاد و اوزان، مشمول این دستورالعمل باشد، به‌نحو زیر اقدام می‌گردد:

الف) چنان‌چه شرکت متخلف، دارای مجوز حمل‌ونقل ترافیکی باشد، برای ادامه‌ی مسیر، پروانه‌ی عبور، صادر، و اقدام یادشده، مطابق ماده‌ی ۵۰ این دستورالعمل، مورد رسیده‌گی قرار خواهد گرفت.

ب) درصورتی‌که شرکت، یا موسسه‌ی حمل‌ونقل، دارای مجوز حمل‌ونقل ترافیکی نباشد، شرکت، یا موسسه‌ی حمل‌ونقل نیز، در کمیسیون ماده‌ی ۱۲ آیین‌نامه‌ی حمل‌ونقل بار و مسافر، و مدت تعطیلی، و لغو پروانه‌ی فعالیت شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل جاده‌ای، مطرح، و حسب نظر کمیسیون، از یک‌ماه تا یک‌سال، به لغو موقت پروانه‌ی فعالیت، و درصورت تکرار، به لغو دایم پروانه‌ی فعالیت، محکوم خواهد شد.

ماده‌ی ۴۹

درصورتی‌که وسایل نقلیه، بدون داشتن بارنامه، و پروانه‌ی عبور، اقدام به جابه‌جایی محموله‌ی ترافیکی نمایند، وسیله‌ی نقلیه، در پارکینگ مناسب، متوقف، و ادامه‌ی مسیر، از طریق صاحب کالا، و با مسولیت یک شرکت حمل‌ونقل ترافیکی دیگر، با صدور بارنامه، و پروانه‌ی عبور، و رعایت مفاد قانون الزام شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل جاده‌ای، به استفاده از صورت‌وضعیت و بارنامه، امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده‌ی ۵۰

دفتر ایمنی و ترافیک، ضمن بررسی عمل‌کرد شرکت‌های حمل‌ونقل ترافیکی، درخصوص رعایت مفاد این دستورالعمل، در صدور پروانه‌های عبور، یا رعایت مفاد آن، در هنگام جابه‌جایی محموله‌ی ترافیکی، براساس گزارش‌های ارسالی پلیس‌راه، و سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های استان، درصورت بروز تخلف، پس از احتساب امتیاز منفی، براساس جدول شماره‌ی ۴ ضمیمه‌ی این دستورالعمل، به‌نحو زیر اقدام نماید:

۱ـ درصورت مجموع حداقل ۲۰ امتیاز منفی، به‌مدت دو ماه، جلوگیری از صدور پروانه‌ی عبور، برای محموله‌های ترافیکی

۲ـ درصورت مجموع حداقل ۳۵ امتیاز منفی، به‌مدت شش‌ماه، جلوگیری از صدور پروانه‌ی عبور، برای محموله‌های ترافیکی، و لغو موقت پروانه‌ی فعالیت، از یک‌ماه تا سه‌ماه، براساس تصمیم کمیسیون ماده‌ی ۱۲ آیین‌نامه‌ی حمل‌ونقل بار و مسافر، و مدت تعطیلی و لغو فعالیت شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل جاده‌ای

۳ـ درصورت مجموع حداقل ۵۰ امتیاز منفی، به‌مدت یک‌سال، جلوگیری از صدور پروانه‌ی عبور، برا ی محموله‌های ترافیکی، و لغو موقت پروانه‌ی فعالیت، از سه‌ماه تا یک‌سال، براساس تصمیم کمیسیون نام‌برده

۴ـ درصورت مجموع حداقل۷۰ امتیاز منفی، لغو موقت پروانه‌ی فعالیت، به‌مدت بیش از یک‌سال، یا لغو دایم آن، براساس تصمیم کمیسیون نام‌برده

احکام صادرشده در اجرای این ماده، از طریق دفتر ایمنی و ترافیک، به سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های استان، اعلام، و سازمان یادشده، موظف است درمورد جلوگیری از صدور پروانه‌ی عبور، برای محموله‌های ترافیکیف به‌طور مستقل، و درمورد لغو موقت پروانه‌ی فعالیت (جلوگیری از فعالیت حمل‌ونقل جاده‌ای)، با هماهنگی نیروی انتظامی، براساس مفاد آیین‌نامه‌ی نام‌برده، اقدام نماید.

تبصره‌ی یکـ درصورت برخورد قانونی با شرکت‌های حمل‌ونقل ترافیکی، و صدور حکم، یا گذشت بیش از دوسال از زمان بروز تخلف، معادل ۲۰ درصد، از امتیاز منفی، موضوع صدور حکم، یا امتیاز منفی، مربوط به تخلف، در سابقه‌ی تخلف شرکت، باقی خواهد ماند.

تبصره‌ی دوـ اجرای مقررات مربوط به این ماده، در صدور و اجرای احکام، مانع از اعمال مقررات، توسط مامورین پلیس‌راه، و پرداخت خسارات وارده، براساس مقررات جاری کشور، نخواهد بود.

تبصره‌ی سهـ درصورت بروز هرکدام از این موارد، ذکرشده در مواد ۴۷، ۴۸، و ۴۹، به‌وسیله‌ی نقلیه، زمانی اجازه‌ی حرکت داده خواهد شد که، تمامی مفاد این دستورالعمل، در مورد وسیله‌ی نقلیه، محموله، و اسناد و مدارک مربوط، رعایت، و خسارات وارده به راه و ابنیه‌ی فنی نیز، پرداخت شده باشد.

ماده‌ی ۵۱

این دستورالعمل، در ۵۱ ماده، و ۳۴ تبصره، تدوین، و کلیه‌ی دستورالعمل‌ها، و مقررات مغایر مرتبط با موضوع حمل‌ونقل ترافیکی، براساس آن، لغو می‌گردد.

 

قبول حمل کالا به تمام نقاط ، مشاوره و سفارش خدمات
تلفن
55274040 - 021
6 و 55272425 - 021
فکس
55271871 - 021
موبایل
09122804444
09121022633
نشانی
تهران، جاده خاوران، جنب پمپ بنزین آزادگان

قوانین

اصطلاحات

 • بوژی

  بوژی در اصل یک کلمه فرانسوی است كه در لغت به معنای محور است. طبق تحقیقات صنعت بوژی از سال 1968 میلادی (1347 شمسی) توسط چند شرکت ایرانی وارد ایران شده است. مسلما از آن زمان تا کنون هم طراحی بوژی ها تغییر کرده است و هم تناژ بارها و محموله ها بالا رفته است. از این رو می توان گفت بوژیرانی یک صنعت است.

   
 • گریدر

  گِریدِر یا شیب‌ساز، که بطور معمول به ماشین تسطیح جاده اطلاق می‌شود، از ماشین‌آلات سنگین مهندسی می‌باشد که دارای یک تیغهٔ بزرگ برای تسطیح سطوح می‌باشد. بیشتر مدل‌ها دارای ۳ اکسل با یک موتور و کابین تعبیه‌شده در بالای اکسل عقب در انتهای ماشین می‌باشند.

   
 • بیل مکانیکی

  بیل هیدرولیکی (Hydraulic Excavator) که در فارسی بیشتر بیل مکانیکی نامیده می‌شود از ماشین سنگین عمرانی و مهندسی می‌باشد که شامل بازوی مفصلی، باکت و کابین گردان در قسمت بالا و زنجیر و یا چرخ لاستیکی در زیر می‌باشد. این ماشین ارتقاء یافتهٔ بیل‌های بخار می‌باشد.

کارفرمایان محترم می توانند قبل از سفارش حمل ،از مشاوره متخصصین شرکت بهره لازم را کسب نمایند

ایمن ترین و کم هزینه ترین به همراه مدیریت زمان برای محموله ها به مشتریان پیشنهاد می شود